Pravila

PRAVILA IN POGOJI CRYPTOUNITY NAGRADNE IGRE na povezavi https://cryptounity.org/sl/100e/

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je podjetje CU d.o.o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator), davčna številka: 56262949, matična številka: 8995958000. Vsem sodelujočim svetujemo, da skrbno preberejo splošne pogoje in pravila nagradne igre, saj s sodelovanjem potrjujejo svoje strinjanje in seznanjenost z njimi.

ČLEN 2: POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo gostovana na spletni strani dostopni preko https://cryptounity.org/sl/100e/.

ČLEN 3: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke CryptoUnity, spodbujanje komunikacije spletnih uporabnikov družbenih omrežij ter grajenje odnosov z njimi.

ČLEN 4: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne 5.3.2024 ob 10.00 in konča 5.5.2024 ob 23.59. Trajanje nagradnih iger natančno določi organizator ob vsaki objavi nagradne igre na spletni strani in si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin časovni okvir nagradne igre podaljša ali spremeni.

ČLEN 5: NAGRADNI SKLAD

Organizator ob vsaki objavi nagradne igre na svoji spletni strani jasno opredeli vrsto in količino podeljene nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo blago. Nagrajenec sprejme pogoje igre in z njimi povezane obveznosti.
Glavna nagrada v nagradni igri je:
Kriptovaluta CUT 5x v vrednosti 100€ (sto evrov). Cena kriptovalute CUT se izračuna na dan 5.5.2024.
Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Nagrajenci so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 8 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

ČLEN 6: PRAVICE, NAVODILA IN POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki spleta starejši od 18 let, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. Vsaka takšna prijava se šteje za neveljavno. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno izpolniti sledeče pogoje:

• prijava preko obrazca https://cryptounity.org/sl/100e/ kjer mora udeleženec se strinjati s pogoji poslovanja podjetja in s pravili nagradne igre ter vpisati svoj elektronski naslov.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

ČLEN 7: NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Organizator v teh pogojih jasno opredeli način in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter število nagrajencev in teh določil kasneje ne sme spreminjati. Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolnjevati zgoraj navedene pogoje in v času trajanja nagradne igre znotraj časovnega obdobja uspešno opraviti nalogo, ki je opredeljena v navodilih za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Če organizator ugotovi, da je katerikoli sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri ustvaril in/ali uporabil več različnih e-mail, Facebook profilov/strani oz. sodeloval nepravično na kakršenkoli drug način, njegovega sodelovanja ne bo upošteval in si pridržuje pravico, da ga izloči iz nadaljnjega sodelovanja oz. končnega žrebanja.

ČLEN 8: IZBOR NAGRAJENCA

Organizator bo med sodelujočimi, ki so pravilno izpolnili vse pogoje in navedene naloge nagradne igre, izbral prejemnika nagrade.

Pritožba na rezultat ni mogoča. Vsak uporabnik družbenih omrežij CryptoUnity izrecno zagotavlja, da ne bo izvajal nobenih postopkov ali storitev, ki na nedovoljen način posegajo v delovanje spletnega mesta organizatorja oziroma posegajo v delovanje katere koli od storitev na spletnem mestu.

Pri tem izvajalec vse uporabnike, ki bi to pravilo kršili (npr. s spletnimi napadi, poskusom širjenja računalniških virusov, uporabo zlonamerne programske kode, izkoriščanjem morebitnih lukenj v programski kodi in podobno), izrecno opozarja, da bo uporabil vsa pravna sredstva za pregon tovrstnih dejanj.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca lahko objavi na spletni oz. Facebook strani in/ali Instagram profilu ter ga ob tem tudi označi (»tag«).

Organizator bo izbor nagrajenca izvedel najkasneje v treh delovnih dneh po koncu nagradne igre. Organizator bo izbranega prejemnika nagrade o prejemu nagrade obvestil najkasneje v treh dneh po opravljenem izboru. V kolikor se dobitnik v treh delovnih dneh ne bo odzval na elektronsko sporočilo, gre nagrada naslednjemu izžrebancu.

ČLEN 9: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec je dolžan v roku 8 dni od obvestila o prejemu nagrade preko elektronske pošte info@cryptounity.org posredovati ime, priimek, davčno številko, telefonsko številko in naslov in nato se z organizatorjem dogovori o prevzemu nagrade. Rok za dostavo potrdila o prejemu nagrade je 30 dni od dneva, ko je nagrajenec objavljen, razen v primeru, da glavne nagrade ni na zalogi oziroma jo organizator ni zmožen zagotoviti v 30 dneh (ni na zalogi pri dobaviteljih ali v trgovinah).

V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno in/ali nagrajenca ni mogoče obvestiti in/ali v kolikor se ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje (starostna omejitev) v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje in/ali v kolikor ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji, v roku, ki ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad temu nagrajencu.

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedene v pravilih nagradnega natečaja. S sodelovanjem v nagradnem natečaju sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval. Nagrada ne more biti izplačana v denarju.

ČLEN 10: NAPAKE IN NEPRAVILNE INFORMACIJE

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila dostavljena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati.

ČLEN 11: OSEBNI PODATKI

Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih udeleženci posredujejo med nagradnim natečajem, je organizator. Sodelujoči v nagradni igri izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, e-mail naslov, naslov, davčno številko) v namene kot so namene izvedbe marketinga, prejemanje email obvestil s strani organizatorja, oglaševanja, pozivanja k novim nagradnih iger, obveščanje v primeru, da bo sodelujoči nagrajen.

Organizator bo osebne podatke uporabljal izključno za namen pošiljanja nagrade dobitnikom. Ko organizator uresniči ta namen (pošiljanje nagrade), a najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade, bo izbrisal osebne podatke dobitnika.

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno.

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka na spletni strani in družbenih omrežjih organizatorja oziroma Facebook strani in/ali Instagram profilu in na partnerstvo organizatorja prenašajo pravico do javne objave svojega imena in priimka.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, brisanje ali izbris svojih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom (ZVOP-1).

ČLEN 12: MLADOLETNI SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri v skladu z zakonom.

ČLEN 13: REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

ČLEN 14: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

ČLEN 15: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne oz. Facebook ali Instagram strani blagovne znamke CryptoUnity.

ČLEN 16: DRUGE DOLOČBE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje družbenih omrežij podjetja Facebook Inc., nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev, nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnih igrah, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. Prav tako organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se vsak sodelujoči s pristopom k nagradni igri strinja.

Družbena omrežja so popolnoma prosta vseh odgovornosti v zvezi z izvedbo nagradnih iger in vseh aktivnosti, ki iz njih izvirajo. Nagradne igre niso na noben način sponzorirane, podprte ali vodene z njihove strani, ali z njim drugače povezane. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in z njo povezanimi pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

V primeru kršitev ali domnevnih kršitev zgoraj navedenih pogojev je vsak sodelujoči organizatorju, izvajalcu in/ali tretjim odgovoren za vso nastalo škodo, organizator in izvajalec pa si v tem primeru pridržujeta pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti sodelujočemu ne dovoli in/ali ga kadarkoli med trajanjem nagradnih iger izključi iz nadaljevanja nagradnih iger.

Ta določba velja tudi po preteku nagradnih iger.

Za vse morebitne zahtevke tretjih oseb v zvezi s prenosom pravic vsak sodelujoči s prijavo v nagradno igro organizatorju jamči, da bo prevzel odgovornost iz tega naslova. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnih iger bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na CryptoUnity družbenih omrežjih.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani pišejo na elektronski naslov:
info@cryptounity.org.

Ljubljana, 1.3.2024