IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

PRED NAKUPOM VIRTUALNIH ŽETONOV POZORNO PREBERITE TO IZJAVO O OMEJITVI
ODGOVORNOSTI IN SE SEZNANITE Z VSEMI TVEGANJI, KI IZVIRAJO IZ NAKUPA VIRTUALNIH
ŽETONOV IN TRGOVANJA Z NJIMI.

Namen te bele knjige (ang. prevod white paper) je predstaviti CryptoUnity – platformo za nakup in
prodajo kripto kovancev in žetonov. Informacije, navedene v tem dokumentu so lahko nepopolne
in ne predstavljajo sklenitve pogodbenega razmerja med CryptoUnity (CU d.o.o.) in vami – pogodba
o nakupu in prodaji žetonov je sklenjena med CU d.o.o. in kupcem na podlagi sprejema splošnih
pogojev (ang. Terms and Conditions of token sale, slo. prevod Splošni pogoji nakupa in prodaje
virtualnih žetonov).

Namen te bele knjige je zagotoviti ustrezne informacije kupcem in potencialnim imetnikom žetonov,
da lahko opravijo poglobljeno analizo projekta in podjetja z namenom nakupa žetonov CUT. Bela
knjiga se ne šteje za prospekt, za ponudbo delnic, obveznic, vrednostnih papirjev ali drugih finančnih
instrumentov, v kateri koli jurisdikciji. Dokument ni sestavljen v skladu z zakoni ali predpisi katere koli
jurisdikcije, ki so namenjeni zaščiti vlagateljev v regulirane finančne instrumente in tovrstna regulacija
za prodajo CUT žetonov ne velja. Bela knjiga ni bila odobrena s strani regulatorjev, saj gre za prodajo
uporabnih žetonov (ang. “utility tokens”), ki niso posebej zakonsko urejeni. Objava, distribucija ali
razširjanje te bele knjige ne pomeni ponudbe reguliranih finančnih instrumentov ali razširjanje
prospekta za prodajo le-teh. Nobena finančna informacija v tej beli knjigi ni bila revidirana, in v
kolikor obstaja, predstavlja zgolj domneve in napovedi, ki pa se lahko izkažejo za napačne.

Nekatere izjave, ocene in finančne informacije, vsebovane v tej beli knjigi, predstavljajo napovedi in
projekcija. Upoštevajte, da vaš nakup žetonov CUT ne predstavlja nakup kakršnekoli oblike
vrednostnih papirjev, naložbenih enot in/ali obliko navadnih ali drugih delnic v projektu CU d.o.o. ali
CryptoUnity. Če menite, da lahko žetoni CUT predstavljajo vrednostne papirje ali regulirane finančne
instrumente, za katere velja zakonodaja v katerikoli državi, vam svetujemo, da se za nakup žetonov
ne odločite in predlagamo, da nas nemudoma obvestite o možnih tveganjih. Nakup urejajo Splošni
pogoji nakupa in prodaje žetonov, ki so na voljo na spletni strani in jih vsak kupec pred nakupom
mora prebrati, potrditi in sprejeti.

V primeru, dvoma glede nakupa žetonov, vam svetujemo, da se predhodno posvetujte s svojim
pravnim, finančnim, davčnim in drugim strokovnim svetovalcem oziroma se za nakup žetona ne
odločite.

Nakup žetonov CUT je lahko visoko tvegan pravni posel. Nakup žetonov opravite le s sredstvi, ki si
jih lahko privoščite izgubiti in z njihovo morebitno izgubo ne bo ogrožena vaša dobrobit ali
preživljanje. Vsaka vrsta trgovanja z virtualnimi sredstvi vključuje veliko tveganje. Virtualne valute so
sredstva, ki so izredno volatilna, kar pomeni, da se lahko vrednost v zelo kratkem času in v vsakem
trenutku znatno poveča in zmanjša. Takšna nihanja cen lahko povzročijo veliko negotovost in strah.
Na vrednost virtualne valute in padec povpraševanja lahko vplivajo številni dejavniki, vključno z
iracionalnimi (ali racionalnimi) denarnimi mehurčki, izgubo zaupanja v valuto, spremembami v
razvoju programske opreme, odločitvami vlad, ustvarjanjem konkurenčne valute, tehničnimi
težavami, političnimi ali nepolitičnimi izjavami, izjavami vplivnežev in novice ter hekerski napadi. Vaša
virtualna sredstva se lahko izgubijo zaradi izgube gesla, zasebnega ključa ali druge varnostne kode.
Obstajajo tudi druga možna tveganja, ki morda niso bila predvidena tukaj ali v splošnih pogojih
prodaje žetonov. Žetonov CUT ne kupujte samo zato, ker se bojite, da boste zamudili priložnost (t.i.
FOMO). Če z nakupom niste prepričani, vam svetujemo, da počakate, da se bo z žetoni pričelo
trgovati na odprtem trgu.

Zakoni v nekaterih pravnih ureditvah lahko omejujejo nakup in/ali prodajo žetonov CUT. Te pravne
ureditve so med drugim tudi Ljudska republika Kitajska, Singapur, Kanada, Južna Koreja in Združene
države Amerike (vključno s Portorikom, Ameriškimi Deviškimi otoki ali katerimkoli drugim ozemljem
ZDA) in so podrobno opredeljene v Splošnih pogojih nakupa in prodaje žetonov. Žetoni CUT se
državljanom oz. rezidentom teh držav ne ponujajo ali prodajajo. Prav tako se žetoni ne ponujajo
tudi ostalim osebam z območij, ki zgoraj niso navedene, pa so transakcije z digitalnimi žetoni
prepovedane ali na kakršenkoli način omejene z veljavnimi zakoni ali predpisi. Če taka oseba kupi
žetone CUT, gre za nezakonito pridobitev žetonov in bo kupec sam nosil morebitne negativne
posledice ali škodo. Kupci žetonov, ki nakup izvedejo z navedbo napačnih osebnih podatkov,
podatkov o svojem državljanstvu, kraju stalnega prebivališča in narodnosti (podatki, ki se pridobivajo
za namen identifikacije stranke), s tem kršijo Splošne pogoje nakupa in prodaje žetonov – v primeru
nastanka škode CryptoUnity ima slednji od teh oseb pravico zahtevati povrnitev nastale škode in/ali
izgube, ki bi nastala zaradi takih kršitev.

Strinjate se, da nakup in prejem žetonov CUT izvajate na lastno odgovornost in da žetoni ne
vsebujejo nikakršnih izjav in jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, v zvezi z napovedmi in uspehom
projekta. Vaša lastna odgovornost je, da preverite, ali ste po ustreznih zakonih upravičeni in sposobni
za nakup žetonov v pravni ureditvi, kjer ste državljan oziroma rezident, in ali lahko kupujete, držite
in prodajate žetone CUT. Posledice ali škoda, ki izvira iz nakupa CUT žetonov, vključno odgovornost
za morebitne davčne posledice nakupa žetonov, je izključno vaša odgovornost. Z nakupom žetonov
zagotavljate in jamčite, da prispevana sredstva ne izhajajo iz kakršne koli nezakonite dejavnosti in se
strinjate, da boste po pozivu CryptoUnity predložili vsa ustrezna dokazila, potrebna za identifikacijo
stranke in izvora sredstev, potrebna za preprečevanje pranja denarja (AML)/proti financiranju
terorizma (CTF).

Potrjujete in se strinjate, da lahko CryptoUnity kadarkoli in brez kakršnega koli pojasnila zavrne vaš
nakup žetonov, predvsem (a ne izključno) pa v primeru suma, da vaša sredstva izvirajo iz nezakonitih
ravnanj ali, da niso bila spoštovana pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

CryptoUnity, CU d.o.o., njeni ustanovitelji, člani ekipe in katera koli tretja oseba, vključena v projekt
CryptoUnity, ne predstavljajo, jamčijo ali prevzemajo nobene osebne odgovornosti, ki izhaja iz ali je
povezana z zanesljivostjo ali popolnostjo katerega koli gradiva, vsebovanega v tej beli knjigi ali
katerem koli drugem dokumentu, in sicer v največji možni meri, ki jo dovoljujejo veljavni zakoni,
predpisi in pravila.

Do največje možne mere, dovoljene po zakonu, je izključena odgovornost za škodo CU d.o.o.,
CryptoUnity in zaposlenih za kakršne koli posredne, posebne, naključne, posledične ali druge izgube
iz naslova nakupa CUT žetonov, ali škode, ki izhaja iz ali je v zvezi z informacijami v tej beli knjigi, ali
drugih izjavah in informacijah. Edini zavezujoč dokument med vami in CU d.o.o. so Splošni pogoji
prodaje žetonov in drugi splošni pogoji.

INTELEKTUALNA LASTNINA

CryptoUnity (CU d.o.o.) ima neomejeno in izključno lastništvo pravic v zvezi z uporabo patentov,
blagovnih znamk, registracij blagovnih znamk, trgovskih imen, modelov, avtorskih pravic, znanja in
izkušenj, tehnologije in druge intelektualne lastnine, potrebne za izvajanje prodaje žetonov CUT, za
razvoj in omogočanje platforme CryptoUnity, spletne strani in dejavnosti družbe na splošno (»PIL«).
CryptoUnity ima izključno lastništvo nad vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z vsem
gradivom, kot so besedila, slike, dokumenti, modeli, blagovne znamke, trgovska imena itd. Ta
gradiva so zaščitena s slovenskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni
o pravicah intelektualne lastnine. Bela knjiga ali kateri koli drugi materiali ali pravni dokumenti se ne
bodo razumeli in razlagali na način, da bi pomenili prenos avtorskih pravic ali drugih pravic
intelektualne lastnine, razen če je tako izrecno opredeljeno tukaj oziroma v Splošnih pogojih ali
posebni pogodbi med vami in CU d.o.o.. Prepovedana je distribucija katerega koli od zgoraj
navedenega gradiva, ki je v lasti CryptoUnity, za lastne komercialne namene brez predhodnega
soglasja CryptoUnity oziroma CU d.o.o..

Vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s tem, si pridržuje CryptoUnity oz. CU d.o.o., ta
bela knjiga ne podeljuje nikakršnih licenc za uporabo intelektualne lastnine.

CryptoUnity ima v lasti izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, do
kakršnih koli povratnih informacij, vključno z, vendar ne omejeno na, predloge, ideje ali druge
informacije ali materiale v zvezi s platformo CryptoUnity, spletnim mestom, prodajo žetonov ali
povezanimi izdelki, ki jih vi posredujete CryptoUnity, bodisi po e-pošti, preko objav na spletnem
mestu, preko drugih komunikacijskih kanalov ali kako drugače in nepreklicno in izključno podeljujete
in prenašate na CryptoUnity vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z navedenim (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja), tako da ima CryptoUnity pravico razpolagati z njimi brez kakršne
koli omejitve, vključno z njihovim prenosom na katero koli tretjo osebo brez vašega soglasja.

Vse povratne informacije, ki jih pošljete, niso zaupne in bodo postale izključna last CryptoUnity,
razen, če gre za poslovno skrivnost. CryptoUnity bo upravičen do neomejene uporabe,
reproduciranja (vključno v elektronski obliki), spreminjanja (pri čemer ne boste obdržali nobenih
pravic do svojih izvirnih povratnih informacijah) ali širjenja takšnih povratnih informacij za kakršenkoli
namen, komercialni ali drugačen, brez priznanja ali nadomestila za to. Odpovedujete se morebitnim
pravicam do povratnih informacij (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja).

To belo knjigo je mogoče (vendar ne nujno) posodobiti ali spremeniti s spremembami in
dopolnitvami oziroma z novejšo različico bele knjige, pri čemer novejša vsebina prevlada nad
starejšo. Vaša odgovornost je, da spremljate spremembe in sledite spremembam. Najnovejša
različica bele knjige je v angleškem jeziku in je na voljo na spletni strani www.cryptounity.org.
Angleščina je izvirni jezik te bele knjige.