IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

PRED NAKUPOM VIRTUALNIH ŽETONOV POZORNO PREBERITE TO IZJAVO O OMEJITVI ODGOVORNOSTI IN SE SEZNANITE Z VSEMI TVEGANJI, KI IZVIRAJO IZ NAKUPA VIRTUALNIH ŽETONOV IN TRGOVANJA Z NJIMI.

Namen te bele knjige (ang. prevod white paper) je predstaviti CryptoUnity – platformo za nakup in prodajo kripto kovancev in žetonov. Informacije, navedene v tem dokumentu so lahko nepopolne in ne predstavljajo sklenitve pogodbenega razmerja med CryptoUnity (CU d.o.o.) in vami – pogodba o nakupu in prodaji žetonov je sklenjena med CU d.o.o. in kupcem na podlagi sprejema splošnih pogojev (ang. Terms and Conditions of token sale, slo. prevod Splošni pogoji nakupa in prodaje virtualnih žetonov).

Namen te bele knjige je zagotoviti ustrezne informacije kupcem in potencialnim imetnikom žetonov, da lahko opravijo poglobljeno analizo projekta in podjetja z namenom nakupa žetonov CUT. Bela knjiga se ne šteje za prospekt, za ponudbo delnic, obveznic, vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, v kateri koli jurisdikciji. Dokument ni sestavljen v skladu z zakoni ali predpisi katere koli jurisdikcije, ki so namenjeni zaščiti vlagateljev v regulirane finančne instrumente in tovrstna regulacija za prodajo CUT žetonov ne velja. Bela knjiga ni bila odobrena s strani regulatorjev, saj gre za prodajo uporabnih žetonov (ang. “utility tokens”), ki niso posebej zakonsko urejeni. Objava, distribucija ali razširjanje te bele knjige ne pomeni ponudbe reguliranih finančnih instrumentov ali razširjanje prospekta za prodajo le-teh. Nobena finančna informacija v tej beli knjigi ni bila revidirana, in v kolikor obstaja, predstavlja zgolj domneve in napovedi, ki pa se lahko izkažejo za napačne.

Nekatere izjave, ocene in finančne informacije, vsebovane v tej beli knjigi, predstavljajo napovedi in projekcija. Upoštevajte, da vaš nakup žetonov CUT ne predstavlja nakup kakršnekoli oblike vrednostnih papirjev, naložbenih enot in/ali obliko navadnih ali drugih delnic v projektu CU d.o.o. ali CryptoUnity. Če menite, da lahko žetoni CUT predstavljajo vrednostne papirje ali regulirane finančne instrumente, za katere velja zakonodaja v katerikoli državi, vam svetujemo, da se za nakup žetonov ne odločite in predlagamo, da nas nemudoma obvestite o možnih tveganjih. Nakup urejajo Splošni pogoji nakupa in prodaje žetonov, ki so na voljo na spletni strani in jih vsak kupec pred nakupom mora prebrati, potrditi in sprejeti.

V primeru, dvoma glede nakupa žetonov, vam svetujemo, da se predhodno posvetujte s svojim pravnim, finančnim, davčnim in drugim strokovnim svetovalcem oziroma se za nakup žetona ne odločite.

Nakup žetonov CUT je lahko visoko tvegan pravni posel. Nakup žetonov opravite le s sredstvi, ki si jih lahko privoščite izgubiti in z njihovo morebitno izgubo ne bo ogrožena vaša dobrobit ali preživljanje. Vsaka vrsta trgovanja z virtualnimi sredstvi vključuje veliko tveganje. Virtualne valute so sredstva, ki so izredno volatilna, kar pomeni, da se lahko vrednost v zelo kratkem času in v vsakem trenutku znatno poveča in zmanjša. Takšna nihanja cen lahko povzročijo veliko negotovost in strah. Na vrednost virtualne valute in padec povpraševanja lahko vplivajo številni dejavniki, vključno z iracionalnimi (ali racionalnimi) denarnimi mehurčki, izgubo zaupanja v valuto, spremembami v razvoju programske opreme, odločitvami vlad, ustvarjanjem konkurenčne valute, tehničnimi težavami, političnimi ali nepolitičnimi izjavami, izjavami vplivnežev in novice ter hekerski napadi. Vaša virtualna sredstva se lahko izgubijo zaradi izgube gesla, zasebnega ključa ali druge varnostne kode. Obstajajo tudi druga možna tveganja, ki morda niso bila predvidena tukaj ali v splošnih pogojih prodaje žetonov. Žetonov CUT ne kupujte samo zato, ker se bojite, da boste zamudili priložnost (t.i. FOMO). Če z nakupom niste prepričani, vam svetujemo, da počakate, da se bo z žetoni pričelo trgovati na odprtem trgu.

Zakoni v nekaterih pravnih ureditvah lahko omejujejo nakup in/ali prodajo žetonov CUT. Te pravne ureditve so med drugim tudi Ljudska republika Kitajska, Singapur, Kanada, Južna Koreja in Združene države Amerike (vključno s Portorikom, Ameriškimi Deviškimi otoki ali katerimkoli drugim ozemljem ZDA) in so podrobno opredeljene v Splošnih pogojih nakupa in prodaje žetonov. Žetoni CUT se državljanom oz. rezidentom teh držav ne ponujajo ali prodajajo. Prav tako se žetoni ne ponujajo tudi ostalim osebam z območij, ki zgoraj niso navedene, pa so transakcije z digitalnimi žetoni prepovedane ali na kakršenkoli način omejene z veljavnimi zakoni ali predpisi. Če taka oseba kupi žetone CUT, gre za nezakonito pridobitev žetonov in bo kupec sam nosil morebitne negativne posledice ali škodo. Kupci žetonov, ki nakup izvedejo z navedbo napačnih osebnih podatkov, podatkov o svojem državljanstvu, kraju stalnega prebivališča in narodnosti (podatki, ki se pridobivajo za namen identifikacije stranke), s tem kršijo Splošne pogoje nakupa in prodaje žetonov – v primeru nastanka škode CryptoUnity ima slednji od teh oseb pravico zahtevati povrnitev nastale škode in/ali izgube, ki bi nastala zaradi takih kršitev.

Strinjate se, da nakup in prejem žetonov CUT izvajate na lastno odgovornost in da žetoni ne vsebujejo nikakršnih izjav in jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, v zvezi z napovedmi in uspehom projekta. Vaša lastna odgovornost je, da preverite, ali ste po ustreznih zakonih upravičeni in sposobni za nakup žetonov v pravni ureditvi, kjer ste državljan oziroma rezident, in ali lahko kupujete, držite in prodajate žetone CUT. Posledice ali škoda, ki izvira iz nakupa CUT žetonov, vključno odgovornost za morebitne davčne posledice nakupa žetonov, je izključno vaša odgovornost. Z nakupom žetonov zagotavljate in jamčite, da prispevana sredstva ne izhajajo iz kakršne koli nezakonite dejavnosti in se strinjate, da boste po pozivu CryptoUnity predložili vsa ustrezna dokazila, potrebna za identifikacijo stranke in izvora sredstev, potrebna za preprečevanje pranja denarja (AML)/proti financiranju terorizma (CTF).

Potrjujete in se strinjate, da lahko CryptoUnity kadarkoli in brez kakršnega koli pojasnila zavrne vaš nakup žetonov, predvsem (a ne izključno) pa v primeru suma, da vaša sredstva izvirajo iz nezakonitih ravnanj ali, da niso bila spoštovana pravila o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

CryptoUnity, CU d.o.o., njeni ustanovitelji, člani ekipe in katera koli tretja oseba, vključena v projekt CryptoUnity, ne predstavljajo, jamčijo ali prevzemajo nobene osebne odgovornosti, ki izhaja iz ali je povezana z zanesljivostjo ali popolnostjo katerega koli gradiva, vsebovanega v tej beli knjigi ali katerem koli drugem dokumentu, in sicer v največji možni meri, ki jo dovoljujejo veljavni zakoni, predpisi in pravila.

Do največje možne mere, dovoljene po zakonu, je izključena odgovornost za škodo CU d.o.o., CryptoUnity in zaposlenih za kakršne koli posredne, posebne, naključne, posledične ali druge izgube iz naslova nakupa CUT žetonov, ali škode, ki izhaja iz ali je v zvezi z informacijami v tej beli knjigi, ali drugih izjavah in informacijah. Edini zavezujoč dokument med vami in CU d.o.o. so Splošni pogoji prodaje žetonov in drugi splošni pogoji.

INTELEKTUALNA LASTNINA

CryptoUnity (CU d.o.o.) ima neomejeno in izključno lastništvo pravic v zvezi z uporabo patentov, blagovnih znamk, registracij blagovnih znamk, trgovskih imen, modelov, avtorskih pravic, znanja in izkušenj, tehnologije in druge intelektualne lastnine, potrebne za izvajanje prodaje žetonov CUT, za razvoj in omogočanje platforme CryptoUnity, spletne strani in dejavnosti družbe na splošno (»PIL«). CryptoUnity ima izključno lastništvo nad vsemi pravicami intelektualne lastnine v zvezi z vsem gradivom, kot so besedila, slike, dokumenti, modeli, blagovne znamke, trgovska imena itd. Ta gradiva so zaščitena s slovenskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah ter drugimi zakoni o pravicah intelektualne lastnine. Bela knjiga ali kateri koli drugi materiali ali pravni dokumenti se ne bodo razumeli in razlagali na način, da bi pomenili prenos avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen če je tako izrecno opredeljeno tukaj oziroma v Splošnih pogojih ali posebni pogodbi med vami in CU d.o.o.. Prepovedana je distribucija katerega koli od zgoraj navedenega gradiva, ki je v lasti CryptoUnity, za lastne komercialne namene brez predhodnega soglasja CryptoUnity oziroma CU d.o.o..

Vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s tem, si pridržuje CryptoUnity oz. CU d.o.o., ta bela knjiga ne podeljuje nikakršnih licenc za uporabo intelektualne lastnine.

CryptoUnity ima v lasti izključne pravice, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine, do kakršnih koli povratnih informacij, vključno z, vendar ne omejeno na, predloge, ideje ali druge informacije ali materiale v zvezi s platformo CryptoUnity, spletnim mestom, prodajo žetonov ali povezanimi izdelki, ki jih vi posredujete CryptoUnity, bodisi po e-pošti, preko objav na spletnem mestu, preko drugih komunikacijskih kanalov ali kako drugače in nepreklicno in izključno podeljujete in prenašate na CryptoUnity vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z navedenim (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja), tako da ima CryptoUnity pravico razpolagati z njimi brez kakršne koli omejitve, vključno z njihovim prenosom na katero koli tretjo osebo brez vašega soglasja.

Vse povratne informacije, ki jih pošljete, niso zaupne in bodo postale izključna last CryptoUnity, razen, če gre za poslovno skrivnost. CryptoUnity bo upravičen do neomejene uporabe, reproduciranja (vključno v elektronski obliki), spreminjanja (pri čemer ne boste obdržali nobenih pravic do svojih izvirnih povratnih informacijah) ali širjenja takšnih povratnih informacij za kakršenkoli namen, komercialni ali drugačen, brez priznanja ali nadomestila za to. Odpovedujete se morebitnim pravicam do povratnih informacij (v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja).

To belo knjigo je mogoče (vendar ne nujno) posodobiti ali spremeniti s spremembami in dopolnitvami oziroma z novejšo različico bele knjige, pri čemer novejša vsebina prevlada nad starejšo. Vaša odgovornost je, da spremljate spremembe in sledite spremembam. Najnovejša različica bele knjige je v angleškem jeziku in je na voljo na spletni strani www.cryptounity.org.
Angleščina je izvirni jezik te bele knjige.